Bilgi EdinmeKiptaş Bilgi Edinme
« Geri Dön

 

Elektronik Ortamda Veya Diğer İletişim Araçlarıyla Yapılacak Başvurular

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca esas ve usulleri düzenlemek için 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulamasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesinde;

Gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, başvuru sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri veya iş adresine ilave olarak kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine EK-1’de yer alan form doldurulmak suretiyle yapılır.

Tüzel kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle ve yetki belgesiyle birlikte, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine EK-2’de yer alan form doldurulmak suretiyle yapılır. Yetki belgesi uygun elektronik araçlarla elektronik ortama aktarılarak gönderilir.

Başvuru dilekçeleri posta yoluyla kurum ve kuruluşlara gönderilebileceği gibi faks yoluyla da kurum ve kuruluşlara gönderilebilir. Ancak faks yoluyla yapılacak başvurularda ayrıca, gerçek kişiler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin T.C. kimlik numaraları belirtilir. Faks yoluyla iletilen dilekçelerde, dilekçe sahibi kendisine faks yoluyla cevap verilmesini isterse, cevap verilecek faks numarasını dilekçesinde ayrıca belirtir.

Elektronik posta ve faks yoluyla başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerin EK-1 ve EK-2’de yer alan formları doldurmaları zorunludur.

"KİPTAŞ, Bilgi Edinme Hakkı Yasası'nın Uygulanmasına İlişkin İlke ve Yöntemler Hakkında Yönetmelik" uyarınca başvurular aşağıda belirtilen durumlarda işleme konulmaz:

  • T.C. Kimlik Numarası ile ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun saptanması,

  • Adres bilgilerinin belirtilmemesi veya eksik / yetersiz beyanda bulunulduğunun saptanması,

  • Görüş, öneri, eleştiri, yakınma, şikayet gibi öznel değerlendirmelere yer verilmekle birlikte, hangi konularda bilgi ya da belge istendiğinin açık ve ayrıntılı olarak belirtilmemesi, 

  • Özel araştırma, inceleme gerektiren çalışmalar sonucunda oluşturulabilecek bilgi ya da belgeler ile görüş ve öneri istenmesi, 

  • Daha önce aynı kişilerce gönderilerek yanıtlanmış olması ve yeni bir istem içermemesi,

  • Tüzel kişilerin başvurularında yetki belgesinin belirtilmemiş olduğunun saptanması,

  • KİPTAŞ Genel Müdürlüğünce yürütülençalışmalar, etkinliklerleilgili görüş, bilgi notu ve öneri niteliğindeki bilgi ya da belgelerin istenmesi,

  • Kamuoyunu ilgilendirmeyen, yalnızca KİPTAŞ Genel Müdürlüğü personeli ve iç uygulamalara ilişkin düzenlemelerle ilgili bilgi ya da belge istenmesi,

  • Sonuçlanmamış bir işleme ilişkin bilgi ya da belgeleri gerektirmesi.

  

« Geri Dön