24.08.2021

Ertelenen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı

KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

İLANEN DUYURULUR

Şirketimizin 18/08/2021 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun  19/08/2021 tarih, 58 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili maddesi gereğince, 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 10 Eylül 2021 Cuma günü Saat 14:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Ticaret Sicil Numarası : 231873

Mersis No:05630-0221-1800019

Vergi Dairesi ve No: Büyük Mükellefler – 563 002 2118


2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ :

 1-  Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

 3- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 

 4- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 

 5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

 7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi, 

 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti, 

 9- Bağımsız Denetçi seçimi

10- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

11-Dilek, temenniler ve kapanış.  V E K A L E T N A M E

KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü Saat 14:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. ‘yı vekil tayin ediyoruz. 

Vekilin(*) ; 

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: 

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :