04.04.2022

Ertelenen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı

KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

İLANEN DUYURULUR


Şirketimizin 22.03.2022 (ilk tarih) tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 23/03/2022 tarih, 2022/28 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili maddesi gereğince, 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 21/04/ 2022 Perşembe günü Saat 12:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.


Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ                                                                                YÖNETİM KURULU BAŞKANI       

      GENEL MÜDÜR                                                                                                         ERTAN YILDIZ

          ALİ KURT


Ticaret Sicil Numarası: 231873

Mersis No: 05630-0221-1800019

Vergi Dairesi ve No: Büyük Mükellefler 563 002 21181


KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

21/04/2022 TARİHİNDE YAPILACAK

2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ


  GÜNDEM:

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3-2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4-2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5-TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,

8-Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,

9-Bağımsız Denetçi seçimi,

10-TTK m. 395 ve m.396’ya göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

11-Dilek, temenniler ve kapanış.


V E K A L E T N A M E

(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

………………..………………..

ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 21/04/2022 Perşembe günü Saat: 12:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. ‘yı vekil tayin ediyoruz.VEKÂLETİ VERENİN

Unvanı         :

Sermaye Miktarı    :

Hisse Adedi            :

Adresi         :


Adı-Soyadı (Yazılmalı)                             Adı-Soyadı (Yazılmalı)


(Genel Müdür/Başkan veya Başkan Vekili)                   (Genel Müdür/Başkan veya Başkan Vekili)