20.01.2023

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı

KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

İLANEN DUYURULUR

 

Yönetim Kurulumuzun 18.01.2023 tarih 07 No.’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili maddesi gereğince 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.02.2023 Salı günü Saat 13:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 16.03.2023 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI                                                                         YÖNETİM KURULU ÜYESİ   

           ERTAN YILDIZ                                                                                            GENEL MÜDÜR

                                                                                                                                     ALİ KURT

                                                                                                         Şirket Merkezi Adresi:

Seyitnizam Mah. Gümüşsuyu Davutpaşa Cad. No: 17/1 Zeytinburnu/İSTANBUL

Tel:   0212.414.98.98

Fax:  0212.510.58.88

Web: www.kiptas.istanbul

 

KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

14.02.2023 TARİHİNDE YAPILACAK

2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM:

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,

9-Bağımsız Denetçi seçimi,

10- TTK m. 395 ve m.396’ya göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

11- Dilek, temenniler ve kapanış.

 

V E K A L E T N A M E

(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

 

Hissedarı bulunduğumuz Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 14/02/2023 Salı günü Saat: 13:00’da, Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere …………….. T.C. kimlik numaralı ........................................................................... ‘yı vekil tayin ettiğimiz bildiririz. ……../…../2023

 

VEKALETİ VERENİN

Unvanı :

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi:

Adresi :

 

Ad-Soyad                                                                                             Ad-Soyad

(Genel Müdür/Başkan veya Başkan Vekili)                                (Genel Müdür/Başkan veya Başkan Vekili)