09.03.2020

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı

Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan

İlanen Duyurulur.

Yönetim Kurulumuzun  02.03.2020 tarih 16 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. Maddesi gereğince 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart 2020 Perşembe günü Saat 16:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 22.04.2020 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Ticaret Sicil Numarası : 231873

Mersis No:05630-0221-1800019

Vergi Dairesi ve No: Büyük Mükellefler – 563 002 2118


2019 YILINA AİT  OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1-  Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususununbelirlenmesi,

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,

10- Bağımsız Denetçi seçimi

11- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

12- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğumuz KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM  SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin  26 Mart 2020 Perşembe günü Saat 16:00 ’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. ‘yı vekil tayin ediyoruz.

 


VEKALET EDENİN ADI SOYADI

TARİH İMZA

VEKALETİ VERENİN                                    

Sermaye Miktarı       :

Hisse Adeti               :

Oy Miktarı                :

Adresi                       :


NOT:

1- Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.