01.04.2020

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı

Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan

İlanen Duyurulur.                                                                                        

Yönetim Kurulumuzun  27/03/2020 tarih 31 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. Maddesi gereğince 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Nisan 2020 Çarşamba günü Saat 16:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Ticaret Sicil Numarası : 231873

Mersis No:05630-0221-1800019

Vergi Dairesi ve No: Büyük Mükellefler – 563 002 2118

2019 YILINA AİT  OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1-  Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,

10- Bağımsız Denetçi seçimi

11- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

12- Dilek, temenniler ve kapanış.


VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğumuz KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM  SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin  22 Nisan 2020 Çarşamba günü Saat 16:00 ’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. ‘yı vekil tayin ediyoruz.

 

                                                                                            VEKALET EDENİN ADI SOYADI

                                                                                                              TARİH İMZA

VEKALETİ VERENİN                                    

 

Sermaye Miktarı       :

Hisse Adeti               :

Oy Miktarı                :

Adresi                       :

 

NOT:

1- Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri

     vekaletnameye eklenecektir.