12.07.2023

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İlanı

KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

İLANEN DUYURULUR

 

 

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 31/07/2023 Pazartesi günü saat 13:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

 

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 25.08.2023 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

 

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

 

 

 YÖNETİM KURULU ÜYESİ                                                YÖNETİM KURULU BAŞKANI  

           GENEL MÜDÜR                                                                          ERTAN YILDIZ                            

               ALİ KURT                                                                                                 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                 

 

Ticaret Sicil Numarası: 231873/179439

Mersis No: 05630-0221-1800019

Vergi Dairesi ve No: Büyük Mükellefler – 563 002 2118

 

 

 

 

KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31/07/2023  TARİHİNDE YAPILACAK

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

 

1.          Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2.          TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

3.          Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

4.          Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,

5.          Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,

6.          Dilek, temenniler ve kapanış. 

 

 

 

 

 

 

 

V E K A L E T N A M E

(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

 

………………………. ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 

Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 31.07.2023 tarihi Pazartesi günü saat 13:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. ‘yı vekil tayin ediyoruz.

 

 

Vekilin(*) ;

 

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

 

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :