06.08.2023

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İlanı

KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET

 ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

 

Şirketimizin 31.07.2023 tarihinde yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 01/08/2023 tarih, 59 No.’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili Maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 25.08.2023 Cuma günü Saat 13:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

 

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

 

 

        YÖNETİM KURULU ÜYESİ                                                                         YÖNETİM KURULU BAŞKANI              GENEL MÜDÜR                                                                                                     ERTAN YILDIZ

                       ALİ KURT                                                                                                               

                                                                                                                             

              

 

 

Şirket Merkezi Adresi: Seyitnizam Mah. Gümüşsuyu Davutpaşa Cad. No:17/1 Zeytinburnu/İSTANBUL

Tel                               : 0212 414 98 98

Fax                               : 0212 510 58 88

Web                             : www.kiptas.istanbul

 

 

KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 25/08/2023  TARİHİNDE YAPILACAK

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

 

1.          Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2.          TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu 

             üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

3.          Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

4.          Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,

5.          Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,

6.          Dilek, temenniler ve kapanış. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V E K A L E T N A M E

 

………………………. ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 

…………………………………………………… Anonim Şirketi’nin …………… günü Saat …………’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. ‘yı vekil tayin ediyoruz.

 

 

Vekilin(*) ;

 

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

 

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :